Vzor Smlouvy

Číslo smlouvy-variabilní symbol………………………

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Hrňa Roman-HBrNet Olomoucká 107 OPAVA 74601), IČ73765261 č.účtu:2456072001/5500(dále jen Poskytovatel) a

Uživatelem:
Jméno/ Název firmy (fakturační adresa): ................... Ulice: ...................
PSČ: .......... Město: ...................
IČO: .......... DIČ ..........................................................................
Telefon: .......... E-mail:
IP-AP .......... IP-klient:
Adresa odběrového místa : .
Další kontakty a údaje: .…………………………………………………….
(dále jen jako uživatel)

Specifikace služeb: INTERNET HOME ...........up/kbps ..........down/kbps- no limit
Agregace: 1:20
Cena za službu : ……… Kč měsíčně
Smlouva je sjednána na dobu: …………………………

Obě strany se dohodly na plnění smluvních podmínek, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Po dobu sjednání smlouvy na dobu určitou nelze službu ukončit. Pokud zákazník trvá na ukončení smluvního vztahu je povinen doplatit částku zbývající za všechny měsíce až do ukončení smluvního vztahu a to v plné výši, bezodkladně do 15ti dnů ode dne ukončení smluvního vztahu
Výpovědní lhůta je 30 dnů.
Zákazník bere na vědomí že úhrada služby bude provedena nejpozději do každého 15-tého dne v následujícím měsíci, pokud nebude uvedeno jinak a to na číslo účtu uvedeném v této smlouvě
Uživatel potvrzuje převzetí smlouvy a plného znění smluvních podmínek sítě HbrNet a svým podpisem stvrzuje že si je přečetl, rozumí jejich obsahu a souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.

Dne:………………………………… v:………………………………….

Podpis uživatele………………………………………………………………

Razítko a podpis poskytovatele……………………………………………..